Jul 06, 2022 23:49 Asia/Tehran
  • Rəisi: Tehron-Buko rabitəon bə inkişof rosniye, məntəğədə erjinə həmkarion bois bəbe.

İron İslam Respublika prezident votışe: İron İslam Respublika iyən Azərbaycan Respublika miyono çokə rabitəon bə inkişof rosniye bois bəbe məntəğədə erjinə həmkarion icod bıbu.

Azərbaycan Respublika əcumlə İroni hamsuyəone ki dəvardə soronədə, muxtəlifə baxşonədə de İron ıştə həmkarion hevu kardış pidə.

Miladi 2021 minnə sori Noyabrə manqi 28 minnə rujədə, İşğabadədə EKO iğtisodi həmkari təşkilati iclosi kənoədə iyən İron və Azərbaycan Respublika prezidenton vindemoni bəpeşt, 2 qılə kişvəri miyono rabitəon hevujəti əlovə bıə.

2 qılə kişvəri həmkaion hevujəti cəhətədə, Dışənbə sıb Azərbaycan Respublika xarıci vəzir de İron İslam Respublika xarıci koon vəzir, Husein Əmir Əbdullahiyani pişvozi vositə bə Tehron varid bıə be.

Bə İrna raporti əsos, dışənbə sıbh, İron İslam Respublika prezident İbrahim Rəisi de Azərbaycan Respublika xarıci koon vəzir Ceyhon Bayramov  vindemon iyən votımonış kardə və həminə vindemonədə bə Tehron-Buko siyasi, iğtisodi, ticari muxtəlifə baxşonədə bə həmkarion iyən rabitəon hevujəti təkidış kardə.

İron İslam Respublika prezident işorəş karde ki de Azərbaycan Respublika rabitəon zumand iyən nığıl kadeyro hiç məhdudiyətımon ni, ijən təkidış karde: 2 tərəfiyə çokə rabitəon bə inkişof rosniye karde bəzne məntəğədə təsirinə həmkarion bois bıbu.

Rəisi ijən əlovəş karde: milləton miyono rabitəon zumand kardey, dustion mıhkəm kardey bois bəbe. Əv umidış do ki Azərbaycan Respublika prezidenti səfər bə Tehron, bois bıbu 2 qılə kişvəri miyono rabitəon vey bə inkişof bırosno.

Azərbaycan Respublika xarıci koon vəzir Ceyhon Bayramov həm həminə vindemonədə, bə 2 qılə kişvəri rəsmi şəxson diplomatiya həmkarion əlovə kardey iyən çəy çokə təsir bə həmkarion iyən mınosibəton səth, işorəş karde və votışe: dəvardə Miladi sor və ımsornə dəvardə 5 manqi mıddətədə, İron və Azərbaycan Respublika miyono ticarəti miğdor vey çəşəçi əlovəş peydo kardə.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzir ijən əlovəş do: İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika təvafuğ karrdışone ki məntəğə məsələon bəpe de məntəğə kişvəron vositə və be xarıcion mıdoxilə həl bıbu.

Tags