Jul 06, 2022 23:50 Asia/Tehran
  • İroni 4 qılə diplomaton dızdiye 40 minnə sorəqardışədə, xarıci vəzarətxonə bəyoniyə.

İroni xarıci vəzarətxonə elanış karde, İroni diplomaton dızdiye oşko surəti həmmə huğuğon rioyət nıkardey nışonəy. həmonə həx ki Miladi 1961 minnə sori Viyana təvafuğnomədə və həmmə diplomatonro bənə prinsipi bəyon bıə.

40 sori çımiku bənav, yəni Şəmsi 1361 minnə sori Tirə manqi 14 minnə ruj (Miladi 1982 minnə sori İyolə manqi 5 minnə rujədə) Livanədə de sionist rejimi vositə, 4 qılə İroni diplomaton, dızdiye bıən.

Sed Muhsen Musəvi, Əhməd Motəvəsseliyan, Kazım Əxəvan və Təği Rəsteqar Muğəddəm ın 4 qılə İronıjə diplomatonin.

İron İslam Respublika həmişə, ım terroristiyə hərəkət, iyən dızdi siyasi və huğuği məsuliyəti, bə sionist rejim və çəy mıffəfiğon ohdə zıneydə be.

De xarıci koon vəzarətxonə cəhdon iyən huğuği nəvemoni vııcudi, əmmo de təəssufi beynəlxalğ ictima iyən bəşər həxon təşkilaton səmtiku, İroni diplomaton sərnıvışti təyin beyro, mınosibə həmkari əncom bə ni. həminə cərəyonədə hətto Miladi 2008 minnə sorədə zəmoni ki İ Bıə Milləton Təşkilat ım məsələ həlliro ıştə hozzoəti elanış kardə be ki be nəticə mande.

Qıləy holədə ki sionist rejim bə hiç qılə insonə həxon, iyən beynəlxalğə prinsipon bovəş ni və həmişə beynəlxalğə ictima sukuti jintonədə bəştə cinoyəti əncom doey holədəy.

Bə İron İslam Respublika xarıci vəzarətxonə məlumat ərosnə sayti raporti əsos, İron həmmə insoni və bəşər həxon təşkilatonku intizorış heste ki sionist rejimi icbor kon ta İroni diplomaton sərnıvışti təyin kardey barədə həmkari və ijən ım cinoyəti amilon, iyən diplomaton huğuğon rioyət nıkardey cəzo zəminə icod ko.

Tags