Jul 07, 2022 15:14 Asia/Tehran
  • Sepah kəşfiyot təşkilati səmtiku, çand qılə cəsusə diplomaton dastqirəti

İslamiyə inğilobi Sepah kəşfiyot təşkilat, çand qılə cəsusə diplomati dastqirətiku xəbəş do.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, və bə Sepah kəşfiyot təşkilati elami əsos, ım diplomaton qıləy məmnoə məntəğədə İroni xoki nımunə vıjniyə iyən cəsusi holədə bin ki zıney iyən dastqir bıən. əlovə kəmon ki ım məmnoə məntəğədə Sepah həvafəzo hərbi manıvr əncom bıə be.

De Sepah kəşfiyot vositə, muntəşir bıə filmon nışoş do ki İroni rəket manıvri vırəku, Britaniya səfiri muavin  informasiya hərəkəton əncom doey holədə be ki dastqir bıə.

Im mənətğə ki cəsusə diplomaton çəy xokiku nımunə peqəte holədə dastqir bin, İroni mərkəzir daştədə ğəror qətəşe.

Tags