Aug 05, 2022 18:49 Asia/Tehran
  • İronədə korona virusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 81 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 142 həzo 290 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 7415 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və 1268 nəfər həm noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone.

Bə həminə raporti əsos, İronədə cəmədə bə kovid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 426 həzo 30 nəfər rəsə.

Həmçınin 1 həzo 398 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson İroni noxəşxonəonədə və xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 91 həzo 232 nəfər ıştən səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Əmmo dınyoədə və bə oxonə xəbəon əsos,  bə korona mardə bıə kəson miğdor bə 6 milyono 428 həzo 318 nəfər rəsə.

Tosə bə ısət, koronavirus 4 qılə təhdidinə jenetikə dəvaşte əcumlə Alfa, Beta, Qama iyən Delta icodış kardə be və Omikron ım virusi vey tojə dəvaşte bə hiso omeydə.

 

Tags