Aug 06, 2022 21:04 Asia/Tehran
  • İroni sənaye baxşədə, ixracat bə 242 milyon dollar erj rəsə.

İroni sənaye, ticarət və məədən vəzarətxonə ıştə tojə raportədə elanıəş karde: sənaye baxşədə cəmədə ixracat, bə 242 milyon dollə erj rəsə.

Bə İroni sənaye, ticarət və məədən vəzarətxonə raporti əsos, ımsori əvvəlnə manqədə yəni Hicri Şəmsi 1401 minnə sori Fərvərdinə manqədə, sənaye baxşədə cəmədə ixracat  242 milyon dollar be.

Bə İRİB raporti əsos, İroni sənaye, ticarət və məədən vəzarətxonə de qıləy raport muntəşir kardey vositə, elanış kardə: sənaye baxşədə, 30 faiziku vey, bə polimeri məhsulon məxsuse, və ımsori Fərvərdinə manqədə 61 həzo ton polimeri məhsulon bə 76 milyon dollar erj ixrac bıə ki dəvardə sori muğaisədə(1400) 28 faiz  erji cəhəto iyən 25 faiz vəzni cəhəto əlovə bey nışoş do. 

Bə həminə raporti əsos, kimyəvi məhsulon həm de 120 həzo ton ixracat bə 53 milyon dollar erj rəsə, yəni sənaye məhsulonku təğribən 22 faiz səhm bəştə ixtisos doəşe.

İroni sənaye, ticarət və məədən vəzarətxonə həmçınin raportış do ki libos, baftevonəti və məşo sənaye, əcumlə baxşonin ki ımsori iminnə manqonədə, 12 faiziku vey sənaye əmtə və məhsulon ixracati vey yolə səhmon bəştən ixtisos doəşone.