Aug 10, 2022 22:33 Asia/Tehran
  • İslamiyə İron, dınyo şiəyon 4minnə İmomi şəhodəti matəmədəy.

Dınyo şiəyon 4minnə İmom Həzrəte İmom Səccad(ə)-i şəhodəti sorəqardışədə, islamiyə İron əzo və matəmədəy.

Imruj Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Muhərrəmə manqi 12 minnə ruj( Miladi 2022 minnə sori Avqustə manqi 10 minnə ruj) de Həzrəte İmom Huseyn(ə)-i hırdən və Xıdo Rəsul(s)-i nəvəonku qıləyni, İmom Zeynul Abedin(ə) məşhur bə İmom Səccad(ə)-i şəhodəti bərobəre.

Bə İrna raporti əsos, İroni millət muxtəlifə şəhronədə və de əzodorəti dastəon ğolibədə, bə Əhle Beyt(ə)-i xandan ıştə eşğ iyən irodət nışoşon do.

Ğomi muğəddəsə şəhrədə, bə həminə mınosibəti xoto, Həzrəte Fatiməye Məsumə(s)-i pokə hərəmədə, Ğomi millət iyən zairon əzo mərosimon bərpoşon kardə.

Həmçınin Ğom şəhri ğəyre İronıjə mısılmonon həm de əzo adət iyən mərosimon bərpo kardey vositə bə dınyo şiəyon 4 minnə İmom ehtıromışon noə.

Hicri Ğəməri 38 minnə sori Şəbanə manqi 5 minnə rujədə, Mədinə şəhrədə, İmom Səccad(ə) bə dınyo omə və ıştə bozorqvarə cədd, Həzrəte İmom Əli(ə)-i jimoni oxonə soron dərkış kardə be və  23 sor həm ıştə əzizə dədə İmom Huseyn(ə)-i zıney iyən məerefətiku istifodəş kardə be.

Ə Həzrət bə ım illət ki bə har soval vey ğoymə surətədə cəvobış ədi iyən bə veyə ibodət iyən niyoyeşi xoto, ibodətəkəyon yol iyən zinət əbaxş nom qətəş be.

İmom Səccad(ə) de dıvo iyən xotbəon vositə, milləti hidoyət əki və ə Həzrəti vey fikon və etığadon, dıvo iyən niyoyeşi ğolibədə, Səhifə Səccadiyə kitobədə qırdə bıə. həmonə kitob ki ımrujnə rujədə vey həxi tərəfdaron, həğiğiyə səadəti roy səməti hərəkətış do.

Nəhayətədə, Hicri Ğəməri 95 minnə sorədə, və Mədinədə, bə Hİşam İbne Əbdul Mələk əmri əsos, zəhrin və şəhid bıə. Bəğie ğəbıston və çəy bozorqvarə əmo kənoədə İmom Həsən Muctəba(ə)-i kənoədə, çəy pokə bədən dəkonə bıə.