Aug 11, 2022 21:14 Asia/Tehran
  • İronədə korona virusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 90 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 142 həzo 654 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 5635 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və 1078 nəfər həm noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone.

Bə həminə raporti əsos, İronədə cəmədə bə kovid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 451 həzo 779 nəfər rəsə.

Həmçınin 1 həzo 471 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson İroni noxəşxonəonədə və xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 130 həzo 735 nəfər ıştən səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Əmmo dınyoədə və bə oxonə xəbəon əsos,  bə korona mardə bıə kəson miğdor bə 6 milyono 42 həzo 481 nəfər rəsə.

Tosə bə ısət, koronavirus 4 qılə təhdidinə jenetikə dəvaşte əcumlə Alfa, Beta, Qama iyən Delta icodış kardə be və Omikron ım virusi vey tojə dəvaşte bə hiso omeydə.

 

Tags