Aug 11, 2022 21:17 Asia/Tehran
  • İroni məşhurə şairi bəfoti dumoədə, İron İslam Respublika prezident iyən parlamenti yoli təsliyəti mesaj.

İron İslam Respublika prezident iyən İroni islamiyə şura parlamenti rəis, qıləy mesaj ğolibədə, İroni məşhurə şair, Əmir Huşənq Ebtehaji bəfot bə çəy ailiə, İroni əbəd prosniyə millət, hınə və mədəniyəti ictima təsliyətışon vote.

Bə İron İslam Respublika məlumatırosnə mərkəzi raporti əsos, İron İslam Respublika prezident Sed İbrahim Rəyisi qıləy mesaj ğolibədə, Əmir Huşənq Ebtehaci bəfoti təsliyət votışe iyən təsdiğış do: Farsi ğəzələdə, ım ədəbi təhğiğəkə iyən ğəzələnıvışt, əbəbiyə fəsl icodış kardə, və de veyə ədəbi əsəsron icod kardey vositə, İroni mədəni hevuj doey iyən farsi ədəbiyoti erjinə qəncinə oqəteyədə vey muhimmə roli ifo kardəşe.

Ebtehaci əsəron, vey de ictimai və ğəhrəmonəti, istikbori mubarizə kardey iyən ozodtələbəti ruhiyə rəvoc doey mıvzoon aşiğanə naməti  kənoədə,bə icoe.

İroni İslamiyə şura parlamenti rəis, Muhəmməd Bağır Ğalibaf həm ıştə mesajədə nıvıştəşe: mərhum Əmir Huşənq Ebtehac deştə şeron vositə, İroni kanə ədəb və mədəniyəti rəvoc doey ve vətən pərəstəti oqətey be.

Çoşəmbə sıb İroni məşhurə təhğiğəkə iyən şair Əmir Huşənq Ebtehac, 94 sorəti sınnədə, bəvotış kardə, Ebtehac bə Sayə nom məşhur be.

"Hafiz bə sayə cəhd" nomo bıə Ebtehaci vey muhimmə əsəronku qıləyni bə hisob omeydə ki Miladi 1994 minnə sorədə iminnə kərəro muntəşir bıə, ım əsərədə Ebtehac, Hafezi ğəzəlon isloh kardəşe və qıləy tojə əsər icodış kardə.Vey soronədə, Ebtehac bə təhğiğ iyən Hafizi barədə zıney məşğul be ki "Hafiz bə sayə cəhd" kitob bə yolə ğəzəl ənıvışt Lesanul Ğeybi veyə cəhdon, və çəy eşği nışonə iyən nəticə bə hisob omeydə.

Ebtehac ıştə həminə əsər bəştə həyothəmro təğdim kardəş be.

Sərab nomo bıə Ustad Huşənq Ebtehaci iminnə şeron məcmuəe ki çəy mıvzo tojə şeri barədəy.