Aug 12, 2022 11:36 Asia/Tehran
  • Rəyisi: şəhid Suleymani muğaviməti simvol və islam dınyo iyən İroniro fəxri boise.

İron İslam Respublika prezident bə Kerman ostani varid bey zəmonədə təkidış karde: şəhid Suleymani muğaviməti simvol və islam dınyo iyən İroniro fəxri boise.

Bə İron İslam Respublika məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, zinə İron İslam Respublika prezident, Sed İbrahim Rəyisi, bə Kerman ostani varid bey zəmonədə votışe: Kerman, şairon, ədəbiyot, elmi məşhurə kəson və hınə soybə ruşin fikə jen iyən mırdon prosniye vırəonku qıləyni bə hisob omeydə.

İron İslam Respublika prezident şəhid Hac Ğasım Suleymani yod iyən  nomi yol qətəşe iyən votışe: şəhid Suleymani muğaviməti simvol və islam dınyo iyən İroniro fəxri boise.

Rəyisi ijən əlovəş do: İroni İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər Sərdor Suleymaniku bənə məktəb yod kardedə ki həmişə bəpe bəy diğğət bıbu.

İron İslam Respublika prezident, işorəş karde ki Kerman 6 həzo 500 nəfəriku vey şəhid və 19 həzo nəfəriku vey conbozi bə İslamiyə inğilob təğdimış kardə, və bə çəy xotoe ki ım ostaniku bənə muğaviməti paytəxt yod bıdə.

Rəyisi bə Kerman ostani muxtəlifə baxşon əcumlə, kaştemon, boğəvonəti, məədən, elmi muxtəlifə mərkəzon, cıvon iyən mıtəxəssesə insoniyə koəkə vucudi işorəş karde və votışe: bəpe Kermani bənə İroni məədəni vəhışt nom bınəmon və həmçınin ım ostan turizm sənaye baxşədə, veyə hevujə zərfiyəton soybe. və çimiku vey muhimmə məsələ ıme ki Kermani çı dərs handə kəson iyən cıvon və mohirə koəkəyon soybe və ostanədə, təğribən 100 qılə universit iyən hərbi prosniyə mərkəz mıvcude.