Aug 13, 2022 11:13 Asia/Tehran
  • Tehroni cımə nımoji xətib təkidış karde: bəpe bə İroni ələyh zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəonədə, lozimə qarantiyaon qətə bıbu.

Tehroni cımə nımoji xətib, bə İroni ələyh zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəonədə, bə lozimə qarantiyaon qətey təkidış kardə.

Tehroni cımə nımoji xotbəonədə, Huccətul İslam Kazım Seddiği bə İroni ələyh Amerkə zalımonə sanksiyaon peqətey muzakirəon prossesi işorəş karde iyən votışe: İron İslam Respublika həmçınan bəştə əhdi əməl kardedə və ım co tərəfonin ki bəştə qiədə bıə koon əməl kardəşon ni, və atomiyə sazışi beynəlxalğə təvafuği səpe nımandışone.

Tehroni cımə nımoji xətib ijən bə Fələstini milləti ələyh sionist rejimi cinoyəton iyən bə Ğəzzə tanqə sionist rejimi oxonə həmləon işorəş karde iyən əlovəş do: zəmoni be ki 6 rujə canqi mıddətədə, və ərəbon mığobilədə, israil karde zənəş be səbarz bıbu, əmmo de Livani Hezbullah təsisi həmzəman, və 33 rujə canqi mıddətədə, de zumandə muğaviməti vositə, sionist rejimi məğlub nıbey əfsonə botil bıə.

Huccətul İslam Seddiği təsdiğış karde: de ım vıcud ki oxonə canqi meydonədə, muğaviməti həmmə hərbion iştirokışon nıbe, əmmo Ğəzzə tanqədə, islamiyə cihod, de çand sa qılə rəketi şodoy vositə, sionist rejimi bə fəror, sazış iyən otəşbasti icbor kardışone.

Tehroni cımə nımoji xətib həmçınin Xəyyom nomo bıə İronıjə peyki barədə votışe: ım peyki bə orbit vığandey, əcumlə İorni elmi tojə muvəffəğiyətonku qıləynie ki kişvəri hədəfon bə inkişof rosniye royədə, de huşinəti, umid, təvəkkul, ittihod, viloyətmədori iyən bovə icod bıə.

Tags