Aug 13, 2022 11:48 Asia/Tehran
  • İronədə korona virusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 68 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 142 həzo 806 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 6404 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və 1238 nəfəri həm noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone.

Bə həminə raporti əsos, İronədə cəmədə bə Covid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 465 həzo 579 nəfər rəsə.

Həmçınin 1 həzo 484 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson İroni noxəşxonəonədə və xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 150 həzo 869 nəfər ıştən səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Əmmo dınyoədə və bə oxonə xəbəon əsos,  bə korona mardə bıə kəson miğdor bə 6 milyono 42 həzo 481 nəfər rəsə.

Tosə bə ısət, koronavirus 4 qılə təhdidinə qenetik cəhəto tojə modış bıə virus əcumlə Alfa, Beta, Qama iyən Delta icodış kardə ki Omikron ım virusi vey tojə nıv bə hiso omeydə.

Dınyoədə Koronavirus tosə bə ısət 6 milyono 500 həzo nəfəri coni qətəşe.

Tags