Aug 14, 2022 22:03 Asia/Tehran
  • Riyozi beynəlxalğə mısobiğəonədə, Sənəti Şərifi universiti kamandə muvəffəğiyət

Miladi 2022 minnə sori, Bolqarıstan riyazi beynəlxalğə mısobiğəon 29minnə dıvrədə, Sənəti Şərifi universiti tələbəon, de 3 qılə tılı, 1 qılə nığə və 1 qılə bırınc medali bə dast verdey vositə, muvvəffəğ bıən bə vey çokə vırə dast peydo kon.

Universiti tələbəon səthədə riyazi beynəlxalğə mısobiğəon vey eteborinə riyazi mısobiğəon bə hisob omeydə, və har sor ım mısobiğəonədə dınyo vey çokə universitonku kamandəon iştirol kon.

Bə zinə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Sənəti Şərif nomo bıə İroni universiti, 5 nəfər riyazi kamandəon de Cəvad Ebrahimi Brocni sərpərəstəti vositə, muvəffəğ bıə Miladi 2022 minnə sori,Bolğarıstoni riyazi beynəlxalğə mısobiğəonədə 100 qılə kamandə iştirokəkəyon miyonədə, 11 minnə vırə soyb bıbu.

Riyazi beynəlxalğə mısobiğəon 29 minnə dıvrədə, ki Avqustə manqi 2 tosə 8 minnə rujədə Bolğarıstan kişvərədə bərpo bıə, Soroş Rezai, Əmir Əbbas Muhəmmədi və Cəvad Fərroxnejad muvəffəğ bıən tılı medal kəsb kon.

Im dıvrə mısobiğəonədə həmçınin Mobina Əzimi nığıl medal və Əlirıza Təyyebpur bırınc medal kəsb kardışone.

Tags