Aug 15, 2022 23:01 Asia/Tehran
  • Sentiyabrə manqədə İroni nat həvatey ğeyməti əlovə bey

Sentiyabrə manqədə(Şəhrivər və Mehr manqədə) İroni nat milli kəmpaniya, Asiyavıjə mıştərionro, muxtəlifə ixrac bıə xamə nati həvote rəsmiyə ğeyməti əlovəş do.

Bə İrna raporti əsos, İroni nat milli kəmpaniyə beynəlxalğə koon yol, Sentiyabrə manqədə sıbıkə nat, qıvoninə nat və Furuzan məntəğə xomə nati erji de tərtibin 9 dollaro 50 sent, 6 dollaro 30 sent və 6 dollaro 40 sent ğeymətış noə ki ım ğeymət Omman-Dubay nati ğeyməti miyonəku vey barzə ğeymət bə hisob omeydə.

Sentiyabrə manqədə nati həvoteyro, İroni sıbıkə xomə nati har barteli ğeymət 60 sent, qıvoninə xomə nat 70 sent və Furuzan xomə nati ğeymət 75 sent, ğeymət noə bəy ki ım miğdor Avqust(Mordad-shəhrivər) manqiku həm vey.

Avropa ğərb şimol vojorədə, sıbıkə xomə nati həvoteyro İroni rəsmiyə ğeymət, Berenti nati rəsmiyə ğeyməti muğaisədə 2 dollaro 65 sent, ziyod bıə iyən ım vojorədə qıvonin və Furozan xomə nati ğeymət Berenti rəsmiyə ğeyməti muğaisədə, de tərtibi 90 sent iyən 1 dollar kame.

Tags