Aug 15, 2022 23:14 Asia/Tehran
  • Ərbəini zairon şe-omeyro Xosrəvi marzi oj bey

Ərbəine Huseyni(ə) zairon şe-omeyro, İroni ğərb, Kermanşah ostani Ğəsre Şirinədə Xosrəvi marz oj bıə.

Hicri Ğəməri 1444 minnə sori Səfərə manqi 20 minnə ruj(Miladi 2022 minnə sori Sentiyabrə manqi 17 minnə ruj), de dınyo şiəyon 3 minnə İmom, İmom Husein(ə) və çəy bəfodorə əshabon şəhodətə ruji sorəqardışi bərobəre. Həminə rujədə iyən Ərbəine Huseyni mərosimədə iştirokiro, çand milyon zair bə İraği cənub bıə Kərbəlo şəhri varid bəben.

Dəvardə soronədə, mısılmonon və vo İlahi dinon tərəfdoronku kali, bə İmom Huseyn(ə)-i şəhodətə Ərbəini çand ruj mandə, de şemoni royku Nəcəf iyən İraği co şəhronku ıştəni bə Kərbəlo və İmom Huseyn(ə)-i pokə hərəm rosniyedən.

Oxonə manqonədə, bə Kərbəlo muğəddəsə şəhri zairon vığandeyro, İron və İraği rəsmi şəxson miyono hevujə məşverəton əncom bıə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, bə Xosrəvi marzi İroni Sıə Hilali Cəmiyəti sərkatib Yəğub Suleymani səfəri həmzəman, və veyə cəhdon bəpeşt, zinə ruj ım marz oj bıə və Ərbəine Huseyn(ə)-i zairon iminnə qurup ım marziku bə İrağ varid bıən.

İroni həmmə məntəğəonku Ərbəine Huseyn(ə)-i zairon karde bəznen Xosrəvi marziku bə Kərbəlo varid bıbun və çəvon şe-omeyro hiç məhdudiyəti ni.

De icod bıə strukturon və əncom bıə həmohənqion vositə, har ruj Xosrəvi marz bo 1000 nəfər çı Ərbəine Huseyn(ə)-i zairon şe-omeyro hozzoe.

Bə Kərbəlo muğəddəsə şəhri səfər kardeyro İroni zairon kərvon həm karde bəznen Xosrəvi marzi royku ki bə İraği varid bey xoto 4 qılə marzonku qıləyni bə hisob omeydə.