Aug 16, 2022 17:17 Asia/Tehran
  • İroni daxıli vəzir: İronədə əmniyət de milləti mehvəriyəti dəvom kardeydə

İroni kişvər vəzir votışe: İronədə əmniyəti vey muhimmə prinsip ıme ki millət hımmişə dıştə bəsirət iyən huşinəti meydonədən.

Bə İrna 2şəmbə ruji raporti əsos, İron İslam Respublika kişvər, Əhməd Vəhidi əlovəş karde: muxtəlifə dıvrəonədə əmniyyəti məsələon muxtəlifə simaonış be, zəmoni be ki deşmən de mınofoğon vositə bə silohinə canqi dumoədə be və ımruj de İron İslam Respublika nizomi muğabilə kardeyro mədəni iyən şəxsiyəti əbzaronku istifodə kardedə.

Vəhidi yəsdiğış karde: bəpe bə kişvəri əmniyyəti ələyh de təhdidom muğabilə kardeyədə, nığl surətədə təhdidom və zəmonon zıney kəmon.

İroni kişvəri vəzir, ısətnə şətoyetədə, deşməni vey yolə cəhdon, no umidəti iyən zəifəti fəzo icod kardey zıneydə iyən votışe: deşməni əsliyə hədəf, mədəni muhimmə şəxsiyəton əcumlə hicob və ifof, kişvəri daxılədə ixtilof icod kardeye ki həlbətə de diğğət bə milləti etığadiyə rişəon və İron Oslam Respublika nizomo mıhkəmə rişəon əsos, həmişə bə həminə xəbisə plani hədəfon nokom mandən.

Vəhidi ijən əmniyyəti məsələon  kişvəri hədəfon və co qılə ehtiuacon bə vırə rosniyəro bənə syrukturon zıneydə iyən voyışe: de əmniyyəti məsələon aliçanə dim bə diməti iyən har üılə ostanədə bə məntəğə şəroyeton diğğət kardey, bəpe de ciddiyə surətədə əncom bıbu.

Tags