Aug 17, 2022 14:15 Asia/Tehran
  • İroni iyən hamsuyə kişvəron miyono 17 milyard dollariyə ticorət

İroni qomrok idorə sıxənəvot İron və hamsuyə kişvəron miyono 17 milyard dollarə ticarəti əncom beyku xəbəş do.

Miladi 2021 minnə sori Avqustə manqi 3 minnə rujədə, İroni 13minnə dıvləti ko bino bey tosə bə ısət, elanış kardə be ki xarıci siyasətədə balans icod kardey çərçivədə, de hamsuyəon və islami kişvəron həmkoəti hevujəti ıştən xarıci bərnoməon iminnə hədəfon ğərorış do.

Reqiyonalizmi siyasət, bə şərğ diyə kadey, məntəğə və beynəlxalğə təşkilaton və onemonon bənə Şanxhay və EKO iğtisodi həmkari təşkilatiədə iştirok kardey, əcumlə İroni xarıci siyasəti balans icod kardey nımunəonin ki 13 minnə dıvləti səmtiku əncom bəbe.

Bə İrna raporti əsos, İroni qomrok sıxənəvot, Sed Ruhullah Lətifi xəbəş do ki Hicri Şəmsi 1401 minnə sori iminnə 4 manqədə, İron de 15 qılə hamsuyə kişvəron, 27 milyon ton ğəyre nat ticarət bə 16.9 milayard dollar erj əncomış do iyən votışe: de hamsuyəon ticarətədə, İroni əmtəə ixrac bey səhm, 20 milyono 711 həzo ton əmtəə bə 8 milyardo 871 milyon həzo dollar be ki 22 faiz əlovə bey nışoş do.

Lətifi əlovəş karde: ımsori əvvəliku tosə Tirə manqi oxoədə, İron və hamsuyə kişvəon miyono 27 milyono 35 həzo ton əmtəə bə 16 milyardo 871 milyono 873 həzo 792 dollar erj mıbodilə bıə ki dəvardə sori muğaisədə, 18 faiz əlovə bey nışoş do.

İroni qomrok sıxənəvot ijən hamsuyə kişvəronku varid bey miğdori barədə votışe: ımsori iminnə 4 manqədə, 6 milyono, 323 həzo 540 ton əmtəə həm bə 8 milyardo 140 həzo 137 dollar erj 15 qılə hamsuyə kişvəronku bə İron varid bıə.

Lətifi ijən təkidış karde: hamsuyə kişvəron miyono, İrağ, İ Bıə Ərəbə Əmirəti, Tırkiyə, Əfğanıston, Omman, Pakiston və Rusiyə 7 qılə iminnə kişvəronin ki İron bə əvon İroni əmtəə ixrac kon.

Tags