Aug 17, 2022 14:19 Asia/Tehran
  • Bə islamiyə İron əsirətiku ozod bıə kəson oqardey sorəqardış

Imruj Çoşəmbə Miladi 2022 minnə sori Avqustə manqi 17 minnə ruj və bə islamiyə İron 8 sornə muğəddəsə mudafiyə əsirətiku ozod bıə kəson oqardey sorəqardışe.

təğribən 32 sor çimiku bənav bənə jığonə rujonədə ğəhrəmonə azadəon bə İron oqardey şoid bimon ki çand sor çı İraği Bəəs rejimi zindononədə əsir bey bəpeşt bə İroni sərzəmin oqardin.

Həminə ğəhrəmanəti iyən anədə şiddətinə işkəncəon jintonədə tov varde, dışmoni vədə İroni milləti zumand iyən huşinə muğaviməti nəticə be.

Bə islamiyə İron əsirətiku ozod bıə canqəkəyon oqardey bə prinsipon səpe mande, iyən hədəfonro zumandə muğaviməti nəticə be ki 8 sornə muğəddəsə mudafiyə cərəyonədə iyən ğəssəm hardə dışmoni ziyod tələbion vədə mande cərəyonədə bə vırə rəsə.

Bə həminə mınosibəti xoto ımruj İronədə və çı azadəon ğədri zıney iyən bə çəvon mucahidəti təşəkkur karde xoto bərpo bıə.

Tags