Aug 18, 2022 22:51 Asia/Tehran
  • İron və Ğətəri iğtisodi həmkarion iyən ticari fırsətonro, Tehroni mizbonəti

Tehroni beynəlxalğə nımoyeşqohon daemi vırə Fars dıyo onemonon mərkəzədə və sənaye iyən ticori təhğiğon beynəlxalğə kəmpaniyəon səmtiku, İron və Ğətəri iğtisodi həmkarion iyən ticari fırsəton qırdbemon bərpo bıə.

Im iclosi bərpo beyku hədəf jığo elan bıə ki İron və Ğətəri ticarəti rabitəonro, muhimmə kişvəron zıney bıbun ki həminə çərçivədə, ım baxşi koşınoson səmtiku bə beynəlxalğə rabitəon ticari hələkəroyon və maneon təkid bıə.

Bə İRAN PERES aqentiyəti raporti əsos, ım onemononədə Ğətərədə bıə İroni ticari mərkəzi rəis, Muhəmməd Həsən Kərbasiyan, de Ğətəri kəmpaniyəon rabitə bərğəror kardey cəhəto bə xususi baxşiku dıvləti himoyədorətion işorəş karde iyən votışe: de mınosibə strukturon vositə, bəpe kişvəri ticari və iğtisodi rabitəon bə inkişof bırosnomon.

Kərbasiyan ijən əlovəş do: hədəfımon ıme ki Ğətərədə sənaye, ticari və texnoloqiya baxşonədə İroni kəmpaniyəon fəaliyəti vey bə inkişof bırosnomon

Həminə qırdbemonədə İron və Ğətəri mıştərəkə palata muavin Əli Ğəvabeş həm votışe: Ğətərədə sərmoyə noey cəhəto, bəpe de ım kişvəri millət iyən mədəniyəti oşno bıbəmon.

Tags