Aug 19, 2022 18:01 Asia/Tehran
  • Mordadə manqi 28 minnə ruj iyən İronədə bıə Amerkə hərbi peqardımoni sorəqardış

Imruj Hicri Şəmsi 1401 minnə sori Mordadə manqi 28 minnə ruj (Miladi 2022 minnə sori Avqustə manqi 19 minnə ruj) de Miladi 1953 minnə sorədə bıə İroni ələyh Amerkə dəqardımoni sorəqardışi bərobəre.

Hicri Şəmsi 1332 minnə sori Mordadə manqi 28 minnə rujədə, rejime Pəhləvi ərtışi hərbionku kali de Amerkə və İnqilisi həmkoəti de Muhəmməd Mosəddeği dıvləti məhv kardey vositə, co kərə Muhəmməd Pəhləvi dıvləti bə səltənət vardışone.

Miladi 1953 Avqustə manqi Amerkə-İnqilisi dəqardımon ki bə həmonə zəmoni İroni ğanuniyə dıvlət yəni Mıssəddeği dıvləti suğut bois bıə be, islamiyə inğilobi səbarzəti bənav, İroni siyasi torixiədə vey muhimmə zəmoni yodəkəy.

Mordadə manqi 28 minnə dəqardımon ki İronədə nat sənaye milli bey inğilobi səbarzəti zəmonədə, İronədə Amerkə və İnqilisi mıdoxiləon prossesiku kali bə hisob omeydə, vaxti icod bıə ki İron və İnqilisi təvafuğnoməon mıvzoədə, ədliyə beynəlxalğə iclos bə İroni mənafe cəhətədə sədo doəş be.

Dəvardə soronədə, Mordadə manqi 28 minnə dəqardımonədə, xarıcion mıdoxiləon barədə tojə statestikaon muntəşir bıə və hətto Amerkəvıjə rəsmi şəxsonku kali həminə dəqardımonədə, bə Amerkə və İnqilisi mıstəğimə rol etırofışon kardə.

Tags