Aug 22, 2022 14:31 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 55 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 143 həzo 387 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 3245 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və de tərtibi İronədə cəmədə bə Covid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 506 həzo 614 nəfər rəsə.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 233 həzo 648 nəfər ıştə səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət İronədə 64920532 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza iyən 58297965 nəfər 2 minnə doza və 30379803 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 153 milyono  598291 doza vaksin tosə bə ısət İronədə Korna peyvənd jə bəy.

Fəğət zinə İronədə bə 69 həzo doza nezi vaksin jə bəy.

Tags