Aug 25, 2022 14:06 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 45 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 143 həzo 550 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 2667 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və 591 nəfəri həm noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone.

Bə həminə raporti əsos, İronədə cəmədə bə Covid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 516 həzo 596 nəfər rəsə.

Həmçınin 1 həzo 287 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson İroni noxəşxonəonədə və xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 256 həzo 895 nəfər ıştə səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Əmmo dınyoədə və bə oxonə xəbəon əsos, de Koronavirusi vositə mardə bıə kəson miğdor bə 6 milyono 476 həzo 862 nəfər rəsə.

Tosə bə ısət, koronavirus 4 qılə təhdidinə qenetik cəhəto tojə modış bıə virus əcumlə Alfa, Beta, Qama iyən Delta icodış kardə ki Omikron ım virusi vey tojə nıv bə hiso omeydə.

Tags