Sep 01, 2022 12:58 Asia/Tehran
  • İronədə korona virusiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə, İronədə, 47 nəfər bə korona mıbtəlo bıə kəson ıştə coni dastiku doəşone, və cəmədə, ım noxəşiku mardə bıə kəson miğdor bə 143 həzo 867 nəfər rəsə.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə məlumatərosnə mərkəz iyən umumiyə rabitəon raporti əsos, dəvardə 24 saəti mıddətədə, və bə ğoymə meyaron əsos, İronədə 6404 nəfər bə korona mıbtəlo bıə tojə noxəş zıney bıə və 1462 nəfəri həm noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone.

Bə həminə raporti əsos, İronədə cəmədə bə Covid 19 mıbtəlo bıə kəson miğdor bə 7 milyono 528 həzo 961 nəfər rəsə.

De xoşbəxtiyəti tosə bə ısət, ım noxəşonku 7 milyono 296 həzo 683 nəfər ıştən səloməti bə dast vardışone və noxəşxonəonku mırəxəs bıən.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət İronədə 64995864 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza iyən 58377105 nəfər 2 minnə doza və 30785876 nəfər de 3 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 154 milyono 158845 doza vaksin tosə bə ısət İronədə Korna peyvənd jə bəy.

Fəğət zinə İronədə bə 52 həzo doza nezi vaksin jə bəy.

Tags