Sep 26, 2022 14:20 Asia/Tehran
  • Xıdo Rəsul(s)-i ummət nomo bıə yolə qırdbemoni oxonə ğətnomə.

Tehroni İnğilob meydonədə Xıdo Rəsul(s)-i ummət nomo yolə qırdbemoni oxonə ğətnomədə, cəm bıə kəson tələbışon kardə ki de kiroyə bıə terroriston və umumi əmniyyət və nəzmi bə yande jə kardə kəson, de zumandəti rəftor bıbu.

Dəvardə rujonədə, kişvəri həmmə məntəğəonədə, İslamiyə İroni millət iğtişoşon məhkumiyətədə, aksiya bərpoşon kardə.

Qılə holədə ki kali çı İroni millət, şahrvand Xanım Məhsa Əmini marqiku vey norohətin və çı təhğiğon nəticə intizorədən, dəvardə rujonədə bıə bəzi şəhron əcumlə Tehronədə etırazon bə umumi vırəon zərəl-ziyon varidış karde.

Dəvardə rujonədə həm, Tehron iyən İroni çand qılə şəhronədə, bə Xanım Məhsa Əmini marqi bəhonə xoto, iğtişoşçion bə umumi iyən xususi təsisaton və əmniyyəti mudafiə kardə kəson həmləşon karde.

Im həmləonədə, de iğtişoşçion vositə bə İmdod, ambulanson və vəşokıştə maşinon həm zərəl-ziyon varid bıə. jəqo ki tosə bə ısət səhiyyə iyən imdodiyə məmuronku çand nəfər zəxmin iyən noxəşxonəonədə oloxtoniyəşone və 61 qılə ambulans həm xərob be.

Zınə və Tehroni İnğilobi meydoni  Xıdo Rəsul(s)-i umməti yolə qırdbemoni oxonə ğətnomədə omə: de anti din və ixtişoşçion və bə İslami hədəfon iyən erjon be ehtıroməti kardə kəson vositə, bə kərimə Ğıroni be ehtıroməti kardey iyən beğanunə hərəkəton əncom doey, məçiton otəş jəey, bə İroni boydəğ və İslamiyə xanımon hicob iyən ifofi ihonət, və çand nəfər əmniyyəti mudafiəkəyon şəhid kardey, məhkum kardedəmon.

Im bəyoniyədə ijən omə ki həminə hərəkəton, ğəssəm hardə deşmənon, sultə və sionist nizomi tərəfiku, bə İron İslam Respublika nizomi ələyh xəbisə plan iyən fitnə nığıləti nışoş do iyən əzizə islam və mısılmonon oğoəti və əzəməti həxədə, deşmənon kinkudurət iyən xəbisəti nəticəy.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, ım ğətnomə dəvomədə ğeyd be: məhkəmə ğıvvə iyən rəsmi şəxsonku tələb kardedəmon ki iğtişoşçiyon, bə umumi təsisaton iyən milləti namusi çı etıroz kardə kəson, sosial şəbəkəonədə pesoxtə iyən duə sıxənon pevloəkəyon, ki ictima pisixi əmniyyəti təhdid kardedən, peydo bıkon iyən de əvon ğuym iyən ibrətomizə rəftor bıbu.

Im ğətnomədə omə: kofir iyən nifoği və laikon mıştərəkə cəhbə, hədəfışone ki bə islamiyə nizomi zumandə mərkəz iyən inğilobi muhimmə əsos yəni velayəte fəğih zərbə bıjənon.