Sep 27, 2022 10:10 Asia/Tehran

Xıdo-Rəsuli(s) əzizə nəvəonku qıləyni İmom Rıza(ə) səfə manqi oxonə rujədə bə şəhodəti məğami rəsə.

Imsor İmom Rıza(ə) mıtəhhərə hərəm de ə zayiron purin ki,əvon kardeyışon zıne bə Kərbəlo ziyorəti bışon və Huseyni Ərbəyinədə iştirokkon.ısət əvon çı İmom Rıza(ə) pokə hərəmədə çı şovği ars rukardedən və de ə həzrəti razo-niyoz kardedən.bə Rəzəvi Ğudsi Astani İdorə eloni əsos  Koronavirusi pandemiyə bənav İmom Rıza(ə) mıtəhhərə hərəmədə hasor 30 milyon ironıj iyən ğeyri-ironıjə zayir əyo cəm beydəbin.İrağıjon çın ğeyri-ironıjə zayiron miyono İrağiku omə zayiron həmməysə ziyodə rəğmədə ğərolış qətə.çəvon ədədə anədə ziyode ki,İmom Rıza(ə) mıtəhhərə hərəmi iqlə rəvağ bəvon məxsus ta əvon ıştə bərnoməon icrokon.

Ziyorət fəğət təvəssul iyən təzərru ni.ziyorət cozibə iyən eşğe.çun inson bə zəmin qıniyedə və hərəkət kardedə ki,çı məysuəti qırdəovədə məhf nıbu,çı ziyorəti rayihə iyən bu bə zayiron vıni rəseydə.ziyorətkə fərd  ziyorətədə elm,hikmət iyən insoni kəmolati tələb kardedə.əve İlahi ovliyua pokə hərəm çoko ki,çı pənoh bardə kəson dəvitiyə vırəy,çı elmon nəşr və pevolo bıey vırə həm bə hisob omeydə.

İmom Rıza(ə) hamyəşe:”Xıdovənd rəhmətko bə kəsi ki,çəmə əmron iyən koon bəyji kardedə.bə ə həzrəti ərz kardey be:çokonə şımə koon bəyji kardedən.İmomi(ə) çəy cəvobədə hamyeşe:”ikəs ki,çəmə elmon omuteydən və əy bə milləti omuteydən,çəmə əmron bəyji kardedən.çunki,ehanə millət çəmə sıxanon reçinətiku aqah və xəbədo bıbon,hukmən bəçəmə əmron itoər bəkardeyn”....

İmom Rıza(ə) nəzəku çı har qıləy insoni barziə xıslət çəy ağle.elm bə insoni ağli ziyodəti boyis bedə.bə ım usul iyən prinsipi əsos,inson bəpe ıştəni de elmi dərosto.ə həzrət jıqo hamyedə6”elm çı mumini gim kardə çiye ki,çı viloyəti boğədə məxfi bıə.bəçəy xoto bəpe bə həmonə boğ bışon ta həmonə gim bıə çi pəydukon”.....

Tags