Sep 27, 2022 13:07 Asia/Tehran
  • İroni prezdent: deşmonon çı həğiğəti əks nışo doe iyən şəhid və cəllodi vırə əvəz karde pidəşone.

İron İslam Respublika prezident, de şəhid Suleymani ailə vindemonədə təkidış karde: deşmənon pidəşone, həğiğəti əks nışo bıdən iyən şəhid və cəllodi vırə əvəz kon.

Zinə Dışəmbə, Sed İbrahim Rəisi de Sərdor şəhid Suleymani ailə vindemonədə şəhodəti isor iyən mədəniyət çı İron İslam Respublika vey zumandə amil zınəşe iyən votışe: yod, nom iyən şəhidon barzə vırə yolqətey, həmmə həxtələbə İronıji ohdədəy, xususi kişvəri rəsmi şəxson qiədəy.

Im vindemoni əvvələdə, Şəhid Suleymani ailə İ Bıə Milləton umumi iclosədə bıə prezidenti nıtğiku ki Sərdor Suleymani nomi yol qəteşe, ğədrdonətişon kardə iyən  votışone ım məsələ məntəğədə çı islamiyə inğilobi həmmə tərəfdaron xoşhali bois bıə.

Sərdor Şəhid Suleymani ailə İ Bıə Milləton Təşkilati nıtğədə Prezidenti həxtələbonə nəzəonku ğədrdonəti iyən ım nıtğədə şəhodət və isari mədəniyəti oqəteyədə, Rəisi hərəkəti sitoyış kardeşone.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, ım vindemoni dəvomədə İron İslam Respublika prezident, İron İslam Respublika nizomi zumandəti, çı şəhidon xuniku zınəşe,  xususi şəhidoni bənə Hac Ğasım Suleymani.

Əv ijən votışe: ımruj, mudafiə sənaye inkor nıkardənin bə inkişof rəsey kənoədə, İron İslam Respublika, namə zumandəti soybe ki bə sa həzo şəhidi xuni etıbori xoto, bə dast omə, və har qılə silohiku həm vey təsirine.

Rəisi ijən həğiğəton du iyən təhrif kardeyədə, ğərbi mediyaon rəftori mızzəmmət kardışe iyən əlovəş karde: ımruj sultə nizom, bə ıştə mediya emperiya etıbori xoto, cəhd kardedən terroristi məno əvəz kon və de terrorismi mobarizə bardey royədə ıştəni bənə ğəhrəman nışo bıdə, çən əmə qıvoninə məsuliyətımone ki icozə mədəmon dışməni ım cəhd bə vırə bırəsi.