Sep 28, 2022 13:23 Asia/Tehran
  • Əmirəbdullahiyan iyən İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatibi miyono vindemon

Niyu-Yorkədə İroni xarıci vəzir de İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatibi vindemon iyən votımonış karde.

İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan ki İ Bıə Milləton Təşkilati umumiyə onemoni iclosədə iştirokiro Niyu-Yorkədə be, de muxtəlifə kişvəron xarıci vəziron əcumlə İsveç, Norveç, Holəndiya, İrağ, Suriyə, Livan, Venesuela, Kuba, Eritreya, Uqanda, Ğətər, İ Bıə Ərəbə Əmirəti, İordaniya, Belarusiya, Azərbaycan Respublika və Ermənistoni vindemon iyən votımonış karde.

Həminə cəhətədə və bə İrna raporti əsos, İroni xarıci vəzir, Əmiəbdullahiyan de İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatib Antoniyo Qutreşi vindemon iyən xarıci, məntəğə iyən beyəlxalğə siyasi mıvzoon barədə de yande votımonışon karde.

Çımiku bənav həm İ Bıə Milləton Təşkilati sərkatib, de İron İslam Respublika prezident, Sed İbrahim Rəisi ki İ Bıə Milləton Təşkilati 77minnə umumiyə iclosədə iştirokiro bə Niyu-York şə be, vindemon iyən votımonış kardə be.

Tags