Sep 29, 2022 09:31 Asia/Tehran
  • İroni məhsulon ixracati 70 faiz əlovə bey.

İroni Ticorəti bə inkişof rosniye Təşkilati yol xəbəş do ki İroni məhsulon ixracat 70 faiz əlovə bıə.

İroni Ticorəti bə inkişof rosniye yol, Əlirıza Peyman Pak bə İroni sənaye məhsulon ixracati 70 faiz əlovə bey iyən ixrac bıə məhsulon keyfiyəti işorəş karde iyən votışe: dəvardə 11 manqi mıddətədə, hiç qılə ixrac bıə məhsul iyən əmtəə keyfiyəti bevəc bey xoto bə İron oqardə bə ni.

Bə İroni Ticorəti bə inkişof rosniye təşkiloti raporti əsos, Əlirıza Peyman Pak qıləy İronıjə heyət bə İndoneziya vığandə beyku xəbəş do iyən əlovəş karde: ım heyət kaştemoni cihod, xarıci koon və prezidenti huğuği  vəzarətxonəon koşınason iyən rəsmi şəxson şomil be ki İndoneziyaədə tarifon barədə muzakirə kardey holədən.

İroni Ticorəti bə inkişof rosniye yol, həmçınin votışe: heyəton iştirok iyən de co kişvəron iğtisodi diplomatiya bərğəror kardey, çı dıvləton zot iyən har rujnə məsuliyətonku bə hisob omeydə.

Peyman Pak ijən əlovəş karde: iğtisodi yolə siyasəti cəhətədə, və tosə vəoməy 2 manqi mıddətədə, de Rusiyə kişvər 1 milyard dollar moli təmin kardey və mıştərikə həmkoəti vositə, kə ləvazimon istehsoli xət bino bəbe.

İroni Ticorəti bə inkişof rosniye yol, ijən təkidış karde: Afriqa baxşədə 100 faiz ixracati şoydimon iyən vəoməy 1 manqi mıddətədə de ım kişvəron ixracati miğdor, 1 milyard dollariku vey bəbe, və Avropa baxşədə həm muxtəlifə bimə təvafuğon əncom doəmone.

Tags