Sep 30, 2022 13:08 Asia/Tehran
  • İron İslam Respublika ərtışi avyasiya mudafiə ğıvvə zumandəti.

İron İslam Respublika ərtışi şimol ğərb məntəğə həvo mudafiə kamandir təkidış karde:de ərtışi avyasiya mudafiə ğıvvə zumandəti həvo marzon tam oqətey bıdə.

İron İslam Respublika ərtışi həvo mudafiə muvəffəğiyəton, məntəğədə stabiləti icod kardey və kişvəri həvo marzon və əmniyyəti oqəteyədə çəşəçi be.

Bə ərtışi umumiyə rabitəon raporti əsos, zinə ərtışi şimol ğərb məntəğə avyasiya ğıvvon kamandir, Qeneral Əbbas Əzimi votışe: ərtışi avyasiya ğıvvon, anədə bə zumandəti rəsəşone ki hiç kəs bə kişvəri həvoiyə sərhəddon nıfuz kardey əzı ni.

Ərtışi şimol ğərb məntəğə həvo mudafiə ğərorqo kamandir, ijən bəyonış karde: ımruj deşmən deştə mediya emperiya və de bovəon, erjon və etığadon təxrib iyən əvəz kardey vositə, bə inğilobi zərəl rosneydə və nizom iyən hakımiyəti vədə milləti naomid kardey dumoədəy, əv ijən əlovəş karde: muğəddəsə mudafiə dəvəşə iyən çokə mədəniyət bənə vey çok iyən təsirinə mədəniyəti hərəkət karde bəzne həmmə zərəlon vədə kişvəri oqəto.

Qeneral Əzimi ijən votışe: muğəddəsə mudafiə bənə qıləy ıştəni bovə kardey ulqu bəpe ımruj iyən vəoməy nəslonro, təbyin iyən şərh doə bıbu ta tojə nəsl bızno ki islamiyə inğilobi dəvom iyən səbarzətiro çandə fidokorion əncom bıə ta ımruj İron İslam Respublika de izzəti və zumandəti bə islami tojə sivilizasiya səmti hərəkət kardeydə.