Sep 30, 2022 13:12 Asia/Tehran
  • Həzrəte Fatimə Məsumə(s)-i pokə hərəmədə 40 həzo nəfəriku vey xarıci zayiron iştirok

Həzrəte Fatemə Məsumə(s)-i pokə hərəmi beynəlxalğə koon idorə yol tojədən xəbəş do ki dəvardə 6 manqi mıddətədə, Həzrəte Fatimə Məsumə(s)-i pokə hərəmədə 40 həzo nəfəriku vey xarıci zair iyən turizm iştirokışon kardə.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos, Kəmal Sorəyya Ərdekani votışe: dəvardə 6 manqi mıddətədə, kəromət Xanımi pokə hərəmədə, 57 qılə kişvəriku 2 həzo 475 turizm iyən 24 qılə ərəbi, urdo və Azəri kişvəronku 38 həzo 140 nəfər zayir iştirokışon kardə.

Sorəyya Ərdekani ijən əlovəş karde: dəvardə 6 manqi mıddətədə 16 qılə kişvəriku 157 nəfər məxsusə mehmon de heyət əcumlə səfir, vəzir, sınni alimon, universiti yolon iyən ustadon, ruhaniyon və məsihi kişişon iyən mədəni fəalon, Həzrəte Fatimeye Məsumə(s)-i pokə hərəmiku vindemonışon kardə.

Həzrəte Fatimə Məsumə(ə)-i pokə hərəmi beynəlxalğə koon idorə yol mediya iyən virtual fəzoədə fəaliyəton, Həzrəte Fatimə Məsumə(s)-i pokə hərəmi beynəlxalğə koon idorə co qılə fəaliyətonku elanış karde iyən votışe: sori əvvəliku tosə bə ısət ım idorədə, 148 mediya məhsulonış de 7 qılə zıvoni soxtəşe.