Oct 01, 2022 13:54 Asia/Tehran
  • Sistan və Bəluçıstani Sepahe Səlman: bə muzduron şiddətinə cəvob bədomon.

Zahedan hodisəon məhkumiyətədə, Sistan və Bəluçıstan ostani Səlman nomo bıə Sepah qıləy bəyoniyədə təkiış karde: kəşfiyoti zumand iyən iğtidorinə hərbiçion, əmniyyət iyən polis de zumandəti bə muzduron cinoyəton və təfrəğə icodəkəyon reaksiya nişo bədan.

Bə İrna raporti əsos, Səlman nomo Sepah bəyoniyədə omə: Cımə ruji zuhrədə və Zahedani cımə nımoji sə bey bəpeşt, ım şəhri şəhidpərvərə şərifə millət, tıl iyən bevəcə hodisəon şohyd bin, ki ım hodisədə de bə beynəəxalğə istikbori vabəstə bıə silohinə terroriston iyən şərrə kəson iyən Ceyşo-Zulmi mızdoron vositə, bə çand qılə hərbi və polisi vırə iyən şəhrədə bıə umumi mərkəzon iyən xiyabonon, qullə ğandey iyən daveon icod kardey vositə həmlə bıə ki separatçiyə terroristonku çand nəfər kışte iyən əmniyyəti, nizomi, polis və çand qılə şəhrvandon zəxmin bey bois bıə.

Əlovə kəmon ki zinə Sistan və Bəluçıstani Səlman nomo Sepah kəşfiyot idorə muavin, islami rəşodətinə qeneral, Sed Həmid Rıza Haşımi ki de cinoyətkorə terroriston mubarizə barde cərəyonədə zəxmin bıə be şəhid bıə.