Oct 02, 2022 15:54 Asia/Tehran
  • İroni dıyo tranzit de Rusiyə 10 milyon ton hədəf noey.

İroni roy iyən şəhr soxtey vəziri muavin təkidış karde: Xəzə dıyo royku de Rusiyə dıyo tranzitiro, 10 milyon ton plan kəşəmone.

Dəvardə manqonədə, əmtəə tranzit baxşədə İron və Rusiyə həmkoəti vey əlovə bıə.

İroni roy iyən şəhr soxtey vəziri muavin Əli Əkbər Səfai votışe: İron, Ğəzaxıston iyən Rusiyə porton miyono karidori xət icod bıə və ım dıyo xətədə 20 qılə kəşti fəaliyət kardedən, ki iminnə mərhələdə Əmirabad iyən Ənzəli porton bə Ğəzaxıstoni Oktao port dəçokne bıə, ım roy bə veyə kantineri əmtəə vırə bə vırə kardey məxsuse.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, zinə Səfai votışe: Hicri şəmsi 1401 minnə sori 6 manqi mıddətədə, kişvəri portonədə 105 milyon ton məhsul vırə bə vırə bıə ki dəvardə sori muğaisədə, 6 faiz əlovə bey nışoş do.

Səfai ijən əlovəş karde: holihazırədə, porton, skeletonədə, 6 milyono 864 həzo ton muhim iyən əsosinə məhsulon iyən əmtəə mıvcudin.

Tags