Oct 03, 2022 14:07 Asia/Tehran
  • İslami: atomiyə fəaliyətonədə, de botilə bəhonəon, bə İroni ələyh zalımonə sanksiyaon təsdiğ bıə.

İroni atom enerji təşkilati yol: islamiyə İnğilobi səbarzətiku tosə bə ısət, atom baxşədə, deşmənon de botilə bəhonəoni, bə İroni ələyh zalımonə sanksiyaon təsdiğış kardə.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, İroni cənub Kermani inkişof texnoloqiya iyən sənaye ali təhsili universitiədə koəkəyon iyən ustadon cəmədə, İroni atom enerji təşkilati yol Muhəmməd İslami əlovəş karde: ımruj de diyə bə dınyo bə inkişof rəsə sənaye iyən elmi mərkəzon, vindey bıdə ki ım mərkəzonədə İroni stedadon və İroni hırdənonku veyə miğdor xıdmət rosneydən və bə elmi, təhğiği və mudiriyəti koon məşğulin ki ım istedodinə İronıjə cıvonon cihodiku həmonə kişvəron və mərkəzon vey bə inkişof rəsey holədən.

İslami ijən votışe: ımruj zumandəti, zəmini jiədə ehtiyaton soyb bey şomil ni, bəlkəm zumandəti bə inkişof rəsə elm iyən texnoloqiyaon şomile və ım muhim, təynəkə amil bə hisob omeydə və bəpeəti icodəkəy, və ım baxşədə bəvav şey zumandətiku simvol bə hisob omeydə və əqə bə inkişof rəsə texnoloqiya iyən elmonədə navəjən bıbən beşək, co qılə kişvəron miyonədə zumandimon ki deşmənon İroni zumandəti vindey tovışon ni.

İron İslam Respublika prezidenti muavin ijən təsdiğış karde: İroni atom enerji təşkilat de sənaye inkişof strateqiya, vey rə hərəkət kardey holədəy iyən sənaye, elmi iyən təhğiği mərkəzon həmkoəti və ım təşkilatədə de koəkəyon huşinəti, ğeyrətmand iyən bəfodorə cəhdon vositə, atomiyə bərnoməon bə vırə rosneydə.

Tags