Oct 03, 2022 14:52 Asia/Tehran
  • İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər: iğtişoş iyən noəmnion, çı Amerkə və sionist işğalçiyə ğeyri ğanuni rejimi plan be.

Silohinə ğıvvon universiti tələbəon təlimi bə oxo rəsey mıştərəkə mərosimədə, İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər təkidış karde: iğtişoş iyən noəmnion, çı Amerkə və sionist işğalçiyə ğeyri ğanuni rejimi plan be ki çəvon məvacib əqəton və xarıci kişvəronədə bıə xəyonətkorə İronıjonku bəzion bə əvon komək kardışone.

Bə İroni Yolə Rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos, Imruj sıb, Silohinə ğıvvon universiti tələbəon təlimi bə oxo rəsey mıştərəkə mərosimədə, İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei muhimmə sıxənon ğolibədə, bə dəvardə rujonədə bıə hodisəon işorəş karde iyən hamiyəşe: ım hodisədə, bənə co qılə hodisəon İroni millət komil surətədə ıştə zumandəti nışoş do, və vəomeyədə həm jığo bəbe və vəoməyədə həm har vırədə ki deşmənon pidəşon bıbu problem icod bıkon, ə şəxson ki co kəsonku vey ıştə sinə sipər kardən, İroni momen iyən şucaə millətin.

Ə həzrət İroni milləti bənə ıştə movla, Həzrəte Əmirəlmomenin Əli(ə) məzlumə millət iyən eyne holədə zumand bə hisobış varde və hamiyəşe: ım hodisədə qıləy cıvonə kinə marde, ki çəmə dıl həm norohəte, əmmo be ım ki təhğiğ bıbu, bə ım hodisə jıqo reaksiya nışo doey ki bəzi şəxson xiyabonon noəmn bıkon, kərimə Ğıroni otəş bıjənon, hicobinə kinə səyku hicabi peqəton, məçiton, huseyniyəon iyən milləti maşinon otəş bıjənon, qıləy normal və təbii reaksiya nıbe.

İslamiyə İnğilobi yolə Rəhbər ijən təkidış karde ki ım iğtişoşonədə kali şəxson plan kəşəşon be, ijən hamiyəşe: əqə ım kinə mıvzo həm bə nıbe, co qılə bəhonə peydo əbi, ta ımsor Mehr manqi iminn rujədə, kişvərədə noəmni iyən iğtişoş icod bıbu.

Həzrəte Ayətullah Xamenei həmçınin təsdiğış karde: dınyoədə, vey iğtişoşon icod bıdə, Avropaədə xususi Fransə və Parisədə, har çand vaxt i kərə yolə iğtişoş icod bıdə.

Ə Həzrət ijən təkidış karde: ım ki Amerkə qıləy kinə marqiro ıştə təəsufi elanış kardə ım qıləy duə reaksiya bə hisob omeydə, əvon zohirədə jığo kardən, boçi ki İronədə ım bəhonə icod beyku vey xoşhalin, Ə Həzrət ijən hamiyəşe: kişvərədə, həminə məsələ barədə 3 qılə ğıvvə rəsmi şəxson ıştə təəssufi elanışon karde və ğərore ki məhkəmə ğıvvə tosə oxo ım mıvzo dumoədə bıbu.

Həzrəte Ayətullah Xamenei bə həmmə baxşonədə kişvəri vey rə bə inkişof rəsey, kanə muşkilatonku kali problemon həll və istehsoli maneon peqəte ya xot ğədimi anqıl bıə məhdudiyəton miyoniku bardey, bə elmi əsos bıə baxşon əktiv kardey, və sanksiyaon be təsir kardeyro bə kişvəri zumandəti təkid və işorəş karde: əvon pidəşon ni ki kişvərədə ım inkişof icod bıbu və plan kəşedən ki ım fəaliyəton be hərəkət,  universition tətili, xiyabonon noəmn bıkon iyən kişvəri şimol-ğərb və cənub şərğədə rəsmi şəxson de tojə məsələon iyən daveon dim bə dim bımandon.

Ə Həzrət ijən təkidış karde ki kişvəri şimol-ğərb iyən cənub-şərği barədə deşmən ıştə hisob kitobonədə səhv kardəşe, ə həzrət izhorış karde: az Bəluç ğovmi miyonədə jimon kardəme, əvon vey nığıl surəti bə İron İslam Respublika bəfodorin, Həmçınin Kırdə ğovmon həm İroni vey bə inkişof rəsə ğovmonku qıləyni bə hisob omeydən iyən vətən, İslam və nizom vey pidəşone, çən deşmənon plan bə vırə nibərəse.

İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər ijən təsdiğış karde: deşmənon plan iyən hərəkəton çəvon zoti nışonəy, həmonə deşmən ki diplomatik sıxənonədə voteydə, İroni həmlə kardey iyən deşmənçiyəti və nizomi əvəz kardey pidəmon ni, çəvon zote jıqoe əmmo iğtişoş icod kardey, kişvəri əmniyyəti məhv kardey dumoədən, iyən pidəşone kali şəxson çı həyəconi cəhəto təhrik bıkon.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ijən təkidış karde ki Amerkə fəğət de İron İslam Respublika muxalif ni, əvon de mıstəğil iyən zumandə İron muxalifin, Ə Həzrət ijən əlovəş karde: Əvon həmonə İroni ki Pəhləvi zəmonədə hukumət kardey holədə be, çəy dumoədən, həmonə hukumət ki bənə şıtədə qo çəvon əmron itoətəkə be.

Ə Həzrət ijən hamiyəşe: məsələ hicob ni! vey kəson ki hətto komilə hicobi soyb nin, çı İron İslam Respublika ciddiyə tərəfdaronin, və muxtəlifə mərosimonədə iştirok kardedən, əsl məsələ İroni istiğlol, muğavimət, zumandəti iyən istiğoməti məsələy ki əsli dave iyən mınoğişə çəy barədəy.

İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər ijən təkidış karde: həlbətə ım şəxsonku bəzion ki bə xiyabon omeydən, İron İslam Respublikaku zərbə hardə amilon baği mandəyonku bənə mınofiğin, separatçion, səltənət tələbon və şah rejimi zəmonədə nəhsə Savak nomo cinoyətkorə əmniyəti təşkiloti ailəonku bə hisob omeydən ki məhkəmə ğıvvə bəpe de çəvon anti əmniyət koon, bə xiyabonon iyən təsisaton zərbə varid kardey fəaliyəton həmohənq, əvoni cəzo bıdə və mıhokimə ko.