Oct 04, 2022 14:53 Asia/Tehran
  • Rəyisi: İroni millət çı deşmonon xəbisə planon məğlub kardışone.

İron İslam Respublika prezident votışe: erjonku mudafiə karde səhnədə, milləti milyoniyə iştirok, həmonə deşmonon ki bə islamiyə İroni ələyh plan kəşəşone məğlubış kardə.

Bə İrna raporti əsos, ımruj seşəmbə, və İslamiyə şura parlamenti umumi iclosədə, İron İslam Respublika prezident, Sed İbrahim Rəyisi tojədən kişvəri bəzi şəhronku bə no oroməti iyən hodisəon işorəş karde iyən əlovəş karde: dəlile ım ki deşmən İroni millətiku ğeyzine ıme ki de sanksiyaon və maneon vucudi İroni millət bə inkişof rəsəşe və bə icod bıə maneon iyən sanksiyaon diğğətış ni.

İron İslam Respublika prezident bə dəvardə ruji İslamiyə İnğilobi Yolə rəhbəri hikmətomizə sıxənon iyən hidoyəton işorəş karde iyən votışe: tojə hodisəon barədə ə Həzrəti komilə təhlilon, həmmə ağılmand və bəsirəti soyb bıə kəsonro dərk iyən istifodə kardənine, Ə Həzrət de şəroyeton təhlil kardey vositə, təbyin kardən ki boçi bə İroni ələyh sionist rejim iyən Amerkə jığo xəbisə plan iyən iğtişoşi icod kardedən.

İroni icroəkə ğıvvə yol sanksiyaon be nəticə kardeyədə, bə kişvəri cəhdon işorə iyən təsdiğış karde: makzimum təziğon əncom doeyədə, deşmən be abruyəti forma məğlub bıə iyən rəsmi surətədə etırof kardedə ki bə İroni milləti ələyh sanksiyaon benəticə bıə.

İron İslam Respublika prezident, ijən bəyonış karde: ımruj yolə planonədə dıvləti irodə iyən ğərol milləti niqəroni peqəteye, əv votışe: deşmən İroni bə inkişof rəsey məsələku vey ğeyzine.

Tags