12 Oktyabr 2018, 11:53
  • Yəmənı bepilotə təyyarə bə ərəbıstonı hərbiyə kəşti hucum.

Yəmənı həvoiyə ğıvvə bepilotə təyyarəon sıə deyo sahilədə səudion hərbiyə kəştiş hədəf qəte.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi yəmənı artileriya və həvoiyə ğıvvə bepilotə təyyarəon 5 şanbə ruji yəmənı ğərb Əlhodəydə şəhrədə bə səudiyə təcavuzkaron hərbiyə mərkəzon hucumışon bardə.

yəmənı silahlinə sahiliyə ğıvvon fərmondə həm elanış karde əqər bə yəmənı zid təcavuzkarə məmləkəton hucum ğət nıbo,təcavuzəkə məmləkəton  deyo mərkəzon iyən porton yəmənı silahlinə ğıvvon hucumonku əmonədə nibəben.

Bə Əlhodəydə şəhr təcavuzkarə səudion tojə hucumonədə 5 qılə ğeyre hərbi kıştə bən.

yəmənədə noxəşxonə mənbəon elanışon kardə,kıştəbəkəson di sahədə fəaliyyətəkonku bən ki Əlhodəydə şəhri Əlcah məntəğədə səudiyə hərbiyə təyyarəon bəvon hucum bardən.

təğ

komment