iyun 03, 2019 22:04 Asia/Tehran
  • Ərəbiston və İ Bıə Ərəb Əmiron rəftor bə çəvon zərəl-ziyoni bois bəbe.

İroni islamiyə şura məclesi rəis votışe: Ərəbiston və İ Bıə Ərəb Əmiron tərəfo icra bıə siyasət və rəftoron çəvon dovnə bəqəte və anədə zərəl-ziyonon bo ım kişvəron icod bəkay.

Bə məclesi aqentiyəti raporti əsos İroni islamiyə şura məclesi rəis Əli Laricani Tehronədə de Suriyə səfir Ədnan Məhmud vindemon karde əlovəş ka: de təəssufi dəvardə soronədə çandə məntəğə ərəbi kişvəron Suriyə əleyh i bıə ta ım kişvəri məhv bıkən əmmo de Suriyə muğaviməti əvon məğlub bin.

Laricani təsdiğış karde: dəvardə soron şeytoniyə hərəkəton vədə Suriyə millət və dıvlət ısət anədə muvəffəğ bıən ki deştə muğaviməti səbarzəti bə dast ome.

İronədə Suriyə səfir həm votışe: Suriyədə canqi binovroku sionist rejim həmişə bə terroriston koməkış karde və Suriyə ərazi təmamiyyəti ləğvış karde ki ım çı rejimi hədəf və məğsədi nışonəy.

Ədnan Məhmud ijən Suriyədə İroni huzuri de Suriyə dıvləti tələbi bərobər zınəş be və təsdiğış ka: detosə zəmoni ki Suriyədə terroriston fəaliyət bıkon ım huzur dəvom peydo bəkarde boçi ki məntəğədə ısətnə canq-anti muğavimət canqe.

təğ

komment