iyul 24, 2019 23:41 Asia/Tehran
  • İslami cəhəto Fələstiniku himoyədorəti vacibe; Fələstiniku İroni himoyəon dəvom peydo bəkay.

İroni islamiyə şura parlamenti rəis Əli Laricani Fələstiniku himoyədorəti kaede çı islami cəhəto vacib hisobış karde və votışe: muğavimət Fələstini deşmenon vədə yeqanə peşmonəkə şivəy.

Bə İrna aqentiyəti raporti əsos Əli Laricani zinə de Həmas təşkilati siyasi ofisi muavin vindemon karde Fələstin məzlumə millətiku himoyəon qıləy daemi siyasət elanış karde.

Əv ğərni muğavilə səftəku qıləy məğlub bıə siyasət və plan hisobış karde ki fəğət çand qılə ərəb mertəcə kişvəron tərəfo himoyə bıə.

Həmas təşkilati siyasi ofisi muavin Saleh Əlarori həm ım vindemonədə Amerkə tərəfo ğərni muğavilə nomo hozzo bıə plani barədə votışe: ım muğavilə de sionist rejimi mənafe həmohənq Fələstin məsələ həl karde fikədəy.

Əv zinə de beynəl xalğ koonədə İroni Yolə Rəhbəri məslehətçi Əli Əkbər Velayəti vindemon karde cərəyonədə həm muxtəlif mıvzoon xusosi sionist rejimi cinoyəton vədə İroni himoyəonış bə təğdiri loyeğ zınəş be.

Velayəti həm təkidış karde ki Fələstin məsələ tol tarixədə de muğaviməti vasitə hiç faxt qim nııbe.

İroni Yolə Rəhbəri mışovir muğavimət cəhbə hərəkət və siyasətonış islamiyə erjon bəji oqəte çərçivədə zınəş be ki har ruj bə çəy zumandəti əlovə bıdə.

Əli Əkbər Velayəti təkidış karde: İron və Fələstin həmişə təsirin və hədəfinə əloğəon çərçivədə bə muğaviməti dəvom təkid kardedən.

İroni milləti əmniyyət aliyə şura sərkatib Əli Şəmxani həm zinə de Fələstiniku bə İron səfər kardə siyasi heyəti vindemon karde cərəyonədə detosə sionist hırdən əkıştə rejimi məhv karde zəmon bə Fələstiniku İroni himoyəon dəvom təkidış karde.

təğ

komment