sen 11, 2019 23:19 Asia/Tehran
  • Netanyahu bə pənohqo fəror kardışe.

Ğəzzə tərəfo bə sionist rejimi məskuniyə vırəon tərəf rəket ğande ım rejimi i minə vəziri bə pənohqo fəror karde bois be.

Bə Əlaləm raporti əsos, sionist rejimi mediyaon elanışon karde ki Eşdod məntəğədə bıə Benyamin Netanyahu səçın nıtği cərəyonədə Həmas təşkilati rəketiyə həmlə bois be ki əv ıştə nıtği notəmom noe bəpeştə bə pənohqo fəror bıkə.

Netanyahu Likod partiya mərasimədə ıştə səçın bərnaməon elan karde holədə be.

Həmas təşkilati ım həmlə çəy bəpeştə əncom be ki sionist rejimi hərbi təyyarə, bepilotə təyyarə, Vertəliyoton və Arteleriya dəvardə haftəonədə vey kərə bə Ğəzzə məntəğə həmləşon karde.

Im həmləon cərəyonədə çandə Fələstinıj şəhid bıən.

Ğeyd kəmon ki sionist rejimi i minə vəzir tojədən ıştə səçın təbliğatədə elanış karde ki əqə ijən səbarz bıbu Yardaniya ru kali baxşon bə ım rejimi pesoxtə bıə ərazi izafə bəkay; ım elam və sıxən Ğətər və Yardaniya rəsmi şəxson reaksiya bois be.

təğ

komment