13 Sentyabr 2019, 22:34
  • Sionist rejimi təcavuz siyasəton vədə vahidə movğiyət qəte lazime.

Livani şiəyon əlay məclesi rəis sionist rejimi i minə vəziri tojə səçın vədəon məhkumış karde.

Bə İrib raporti əsos Əbdul Əmir Ğıbəlan Yardaniya ərazi barədə Benyamin Netanyahu tojə iddiaon ım rejimi işğal zoti nımunə zınəş be ki beynəl xalğ ğanuni ləğv əkəy.

Əv jıqonə təcavuz iyən işğal siyasəton dəvom peydo karde barədə beynəl xalğ orqanon reaksiya tələbış karde.

İraği milli hikmət cərəyani lider Seyed Əmmar Həkim həm ərəbi və islami kişvəronku tələbış karde ki sionist rejimi tojə təcavuz siyasəton barədə vahidə reaksiya nışo bıdən.

Əv təkidış karde: işğalsahədə sionist rejimi tojə siyasət zəmin və ərazion çımiku vey e bardiye.

Pakistoni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Muhəmməd Feysəl həm tojədən Yardaniyaru ətrofədə bıə ərazi barədə Benyamin Netanyahu səçın vədəonış məhkum və elanış karde ki Pakiston ijən bə Fələstin millətiku himoyədorəti karde dəvom dodə.

Sionist rejimi i minə vəzir ıştə tojə səçın təbliğiyə bərnaməonədə vədəş do əqə səbarz bıbu Yardaniyaru bəzi ərazion bə işğaliyə sərzəmin də bə ço keniye.

təğ

komment