21 Sentyabr 2019, 22:54
  • Ərəbiston, otəş bast fırsətiku istifodə bıkə; Yəməniku oxonə xəbəon.

Yəməni Ənsarullah ğıvvon siyasiyə idarə uzv Muhəmməd Bəxiti Ərəbistonış bə otəş bast dəvət karde və votışe: Yəməni hərbi ğudrəti bə dınyo sabit bey bəpeştə ısət bəpe Ərəbiston otəş bast fırsətiku çok istifodə bıkə.

Bə İrib raporti əsos əv təkidış karde ki əqə Ərəbiston bə təcavuz idomə bıdə Yəmən həm mınosib şiddətinə reaksiyaon nışo bədoy.

Yəməni siyasi aliyə şura rəis Məhdi Əlmoşathəm elanış karde: Yəmən Ərəbistoni həmmə tərəfinə həmləon sə bey çəş kardedə.

Canqi meydonədə həm xəbə ome ki Yəməni muğavimət qrupon zinə şəv həm 3 qılə balıstik rəketi bə Ərəbistoni Əsir ostani hərbi məntəğəon ğandışon.

Ərəbistoni cinoyəton dəvomədə həm pesoxtə bıə cinoyətkorə koalisiya bombardımoni nəticə ədə 15 nəfər Yəməni Əlhudəydə ostanədə kıştə bıən.

Im nobərobər canqi barədə tojədən Yəməni inğilobi ali kamissiya rəis Muhəmməd Əli Əlhosi bəyonış karde ki Yəmən de həmonə kişvəron mubarizə barədə holədəy ki vey modernə təchizatonku istifodə kardən.

Əmmo Ərəbistoni oxonə vəziyətiku həm xəbə ome ki bə Aramko natə təsisaton Yəməni moğavimət qrupon tojə həmlə bəpeştə ƏRəbistonədə benzin bıhran icod bıə.

Im qılə holədəy ki Ərəbiston ijən İronış bə ım həmlə əncom doe mıttəhəm kardedə.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif tojədən Twitter mesajədə bə Ərəbistoni jıqo be əsos ittihamon reaksiya nışoş do və nıvıştine: Səudi hukumət ıştən həm anti İron ittihamon bıvə əkə nin.

təğ

komment