Sep 22, 2019 23:16 Asia/Tehran
  • Yəməni Ənsarullah İ Bıə Ərəbə Əmirətion təhdidış karde; bə Yəmən Ərəbistoni həmləon dəvom kardedə.

Yəməni Ənsarullah hərəkati siyasiyə şura uzv votışe: əqə İ Bıə Ərəbə Əmirətion hərbion Yəməni canqiku xaric nıbun bəpe ıştə kişvərədə zumandə reaksiyaon çəş kon.

Əbdulvəhab Əlməhbəşi bə İrna aqentiyəti votışe: İ Bıə Ərəbə Əmirətion detosə bə ısət Yəməniku qıvoninə reaksiyaon muşahidış karde, əmmo əqə çəvon təcavuz dəvom peydo bıkə bəpe ıştə sərzəminədə çəş nıkardə həmləon intizorədə bemando.

Əv Yəməniku Ərəbiston və İ Bıə Ərəbə Əmirətion nicot peydo karde yeqanəro Yəməni daxıli koonədə mıdoxilə nıkarde zınəş be və votışe: əqə təcavuz sə bıbu çəmə həmləon həm idomə peydo ni bəkay ğəraz ım bıbu Yəmən ciddi və şiddətin reaksiyaon nışo bədoy.

Yəməni Ənsarullah hərəkati siyasiyə şura uzv islam dınyoədə bo ğərbionro yeqanə muhimmə çəyonış nat və İsrail rejimi əmniyyət zınəş be və votışe: Ərəbistoni nati erj bo Amerkəro və jonro xuniku vey erjine və ısətnə ğilğalon həminə əğidə ədəy.

Əlməhbəşi Amerkə tərəfo Ərəbistoni əmniyyəti təmin karde bə natə puli vabəstə zınəş be və təkidış karde: məntəğə ədə Yəmən qıləy mıstəğil və muhimmə kişvəre ki ıştə koonədə Amerkə və ərəbə kişvəron mıdoxiləon ğəbuləkə ni.

Tags