okt 12, 2019 22:33 Asia/Tehran
  • Suriyədə Tırkiyə iyən Kırdon miyono tojə bıhraniku oxonə xəbəon.

Suriyə Xalğ mudafiə Kırdə nimə hərbion bə Tırkiyə sərhədd şəhron həmlə kardışone.

Bə Rusiya Əlyəom kanali raporti əsos Tırkiyə Mardin ostaniku xəbə ome ki həminə həmlə ədə 8 nəəfər çı Tırkiyə şəhrvandon kıştə və 35 nəfər zəxmin bıən.

Suriyə Kırdon ijən elan kardəşone ki detosə bə ısət 262 nəfər Tırkiyə hərbion kıştəşone.

Im qılə holədəy ki Tırkiyə mudafiə vəzarətxonə həm elanış karde bə Suriyə həmlə karde cərəyonədə təğribən 400 nəfər çı Suriyə Kırdə nime hərbi qrupi uzvon kıştə bıən.

Tırkiyə nəzəku P.K.K iyən Y.P.Q Kırdə qrupon terroriston; bə çəy xoto ısət Suriyə ədə Tırkiyə bə Kırdon əleyh hərbi əməliyoti binoş karde.

Im həmləon bəpeştə Tırkiyə prezident elanış karde ki əmə Suriyə ədə işğalçiyə hərəkəton pidəmon ni əmmo bə anti Tırkiyə hərəkəton de ciddi hərəkəton reaksiya  nışo bıdamon.

Rəcəb Təyyeb Ərdoğan Kırdonış çı Tırkiyə bıvə bə hisobış varde əmmo iddeoş karde ki Tırkiyə anti terrorizm əməliyoton əncom doe holədəy.

Tojədən Tırkiyə xarıci vəzir həm iddeoş karde ki Amerkə dıvlət ijən bə Suriyə Kırdon hərbi koməkon vığande iyən silah doe holədəy.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif həm bə Tırkiyə TRT televeziya votışe: Tırkiyə ədə əmniyyət de bə Suriyə təcavuzi təmin ni bəbe.

Suriyə ədə Tırkiyə hərbi təcavuz muxtəlif kişvəron və təşkilaton tərəfo məhkum bıə.

təğ

komment