okt 20, 2019 10:17 Asia/Tehran
  • Təcavuzkarə səudion işkəncə jiyədə 3 qılə Yəmənıjə əsir kıştə bən.

Yəmənıjə əsiron milliyə komitə,Səudiyə təcavuzkarə koalisiya muzdoron işkəncə jiyədə  Marebədə 3 qılə yəmənıjə əsiri kışteku xəbəş doə.

Yəmənıjə əsiron milliyə komitə,Səudiyə təcavuzkarə koalisiya muzdoron işkəncə jiyədə  Marebədə 3 qılə yəmənıjə əsiri kışteku xəbəş doə.

Bə Əlməsirə nəğli əsosi Əlaləm kanali elanış kardə Yəmənıjə əsiron koonədə milli komitə şanbə ruji bə Yəmənıjə əsiron zid ım cinayəton məhkum kardeədə elanış kardə Yəmənıjə əsiron işkəncə bə Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ali rutbəinə fərmondəon əmri əsosi əncom bə.

Im komitə bə Yəmənıjə əsiron zid təşkil bə cinayətonədə Səudiyə təcavuzkarə koalisiyaş ğanoni və əxlaği cəhətonədə məsulış zınə.

 

 

təğ

komment