Oct 21, 2019 20:29 Asia/Tehran
  • Tırkiyə ijən Suriyə Kırdon təhdid kardışe.

Tırkiyə prezident təhdidış karde ki əqə muxalif silohinə Kırdə qrupon Suriyə şimolədə bıə əmnə məntəğəku xaric nıbun bə Suriyə həmləon dəvom bəkarde.

Bə Ruyterz raporti əsos Rəcəb Təyyeb Ərdoğan bə otəş basti barədə Amerkə doe vədəon işorəş karde və votışe: bə Avropa iyən Amerkə heyəton elan kardəmone ki əqə otəş basti mıddətədə Kırdon məntəğəku xaric nıbun ijən bə Suriyə həmləon de şiddəti dəvom peydo bəkarde.

Beynəl xalğ tənğidon bəpeştə Tırkiyə ruzi be ki bo muxtəlif Kırdon məntəğəku xaric beyro Suriyə Rığğə iyən Həsəkə məntəğəonədə otəş bast icra bıbu.

Əmmo tojədən Tırkiyə prezidenti mışovir Yasin Oktay bə Suriyə həmonə məntəğəon ki Tırkiyə çəyku xaric bıə Suriyə hərbion varid bey bənə bə Tırkiyə canqi elan karde bə hisobış varde və votışe: Ankara bə Suriyə jıqo siyasəton ciddi reaksiya nışo bədoy.

Əv pidəş be Suriyə ıştə ım hərəkəti barədə bə Tırkiyə qarantiya bıdə.

Tırkiyə xarıci vəzir Molod Çavoş Oğlo həm zinə təkidış karde ki otəş basti bəpeştə bəpe həmmə Kırdə silohinə qrupon Suriyə şimol Tırkiyə sərhəd ətrofiku xaric bıbun.

Bə Suriyə şimol Tırkiyə be ğanunə hərbi təcavuz dəvardə rujonku de beynəl xalğ məhkomiyət dim bə dim bıə.