noy 01, 2019 22:34 Asia/Tehran
  • Suriyə prezident: Tırkiyə iyən Rusiyə miyono muğavilə iyən saziş mıvəğğətə zəmonədə icra bıdə.

Suriyə prezident ım kişvəri şimol şərğ məntəğə bıhrani barədə Soçiədə Tırkiyə iyən Rusiyə miyono tojə sazışi bo mıvəğğətə zəmoniro bə hisobış vard ki Tırkiyə ziyod tələbion məhor karde, Amerkə vəy qəte iyən Almaniya pesoxtə bıə be foydə plani əks təsdiğ bıə.

Bəşar Əsəd zinə bə Suriyə televeziya votışe: əqə siyasi hərəkəton be foydə bıbu ijən canqi əvəzi hiç hələkəro ni.

Əsəd təkidış karde: Edlebədə əməliyot rə həmmə siyasi fırsət iyən roon sə bey bəpeştə bino bəbe.

Suriyə prezident de Tırkiyə prezident vindemon karde ehtımaliyə xəbəon barədə həm votışe: əqə ım vindemon foydəş bıbu iyən Suriyə mənafe çərçivədə bıbu santi menton bə kəno noe bəbe.

Suriyə prezident konstitusiya kamissiyaədə təsdiğ bıə nəticəon de şərti ğəbol kardə nin bə hisobış varde ki de Suriyə milli mənafe həmohənq bıbu çən əqə jıqo nıbu əvoni icra ni bəkamon iyən dəy muğavilə bəbe.

Bəşar Əsəd bə DAEŞ terroristiyə qrupi sərkərdə həlok bey baərəd Amerkə təbliğon de şək-şobhə diyəş karde və votışe: əmə zəndəmon ni ki bə Əbobəkr Əlbəğdadi əleyh jıqonə əməliyot əncom bəyan.

Əv ım mıvzo barədə Amerkə təbliğonış Vaşenqtoni fəribkartion i baxş bə hisobış varde boçi ki əv Amerkə zindononədə be.

təğ

komment