noy 06, 2019 18:51 Asia/Tehran
  • İraği dıvlət bəpe hərc-mərci mane bıbu; Bəğdadədə komendant saəti ləğv bey.

İraği Fəth partiya qıləy bəyaniyədə bə İraği etırazəkəyon ğanuniyə həx işorəş karde iyən i minə vəzir Adil Əbdulməhdiku tələbış karde ki rə kişvərədə hərc-mərc vəziyət sə bıbu.

Hadi Əlameri rəhbəriyəti jentonədə bıə partiya bəyaniyədə təkid bıə ki bəzion de etıraz bəhonə umumiyə nəzmi vılo kardedən ki bəpe jıqonə mıtəşəkil xərabkaranə hərəkəton vədə zumandə reaksiya nışo doe bıbu.

İraği milli hikmət cərəyani lider Əmmar Həkim iyən İraği prezident Bərhəm Saleh həmzinə ruji vindemonədə bə İrağədə islahaton icra bey əv həm de etırazəkəyon tələbon həmohənq pidəşon be.

Xəbə ome İraği i minə vəzir ıştən həm kişvəri oxonə vəziyəti barədə xusosi iclosədə bə İraği rəsmi şəxson vəziyəti normal karde zəruriyati barədə votışe: bəbe bo əmniyyəti oqəte iyən kişvəri vəziyəti adi kardero lozimə koon əncom bıbu.

Əmmo qılə holədə ki zinə şəv Bəğdadiku tepmon hadisəon sədo bə qoş rəsedə be əmmo Bəğdad əməliyoti fərmondehi mərkəz və ğərorqo ım şəhrədə komendant saəti ləğv beyku xəbəş do.

İrağədə noəmnə vəziyəti dəvom peydo karde bəpeştə İroni xarıci vəzarətxonə rəsmən İraği dıvlətiku tələbış karde ki de əmniyyəti tədbiron İroni diplomatik vırəon tam oqəte bıbun.

Im bəyaniyədə ğeyd bıə ki İraği dıvlət bəpe bə beynəl xalğ ğanuni əsos İroni diplomaton coniku muhafizə bıkə.

İraği etıraz aksiyaon çand faxt heste ki bə iğtişoş vəziyəti əvəz bıə.

komment