noy 08, 2019 10:53 Asia/Tehran
  • Səudiyə sərhəddonədə Səudiyə təcavuzkaron qonə tələfat

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti votışe:Səudiyə təcavuzkaron Livani sərhəddiyə məntəğonədə de qonə tələfat və ziyanon dim bə dim bən.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti votışe:Səudiyə təcavuzkaron Livani sərhəddiyə məntəğonədə de qonə tələfat və ziyanon dim bə dim bən.

Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvot Yəhya Səri,dəvardə 48 saatdə bəzi sərhəddiyə cəhbəonədə bə Səudiyə təcavuzkaron problem icod əkə hərəkəton işarəş karde və votışe:təcavuzkaron no oroməti icod karde heç qılə nəticəş bə ni və fəğət bə təcavuzkarə ğıvvon çandə 10 nəfəri kışte və yarəjə be bois bə.

Yəhya Səri votəşe:İsveç otəşbast sazışi ləğv karde Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostanədə təcavuzkaron tərəfo dəvomış heste və Səudion ım məntəğədə nufuz kardeyu ıştə ğıvvon bə ım məntəğə ovıştıneyu fəaliyyətonışon əncom doə,əmmo ım fəaliyyəton həm bə nəticə rəsə nin.

 

komment