noy 13, 2019 23:51 Asia/Tehran
  • Fələstinədə sionist rejimi tojə cinoyət; işğalçiyon bəpe cəzo doe bıbun.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Ğəzzədə bıə sionist rejimi tojə cinoyəton məhkumış karde.

Sionist rejimi hərbi təyyarəon bə Ğəzzə tanqə təcavuzi nəticədə (11) nəfər əcumlə Həmas təşkilati məşhur fərmondə Bəha Əboləta şəhid iyən 25 nəfər zəxmin bıən.

Seyed Əbbas musəvi ım bəyaniyədə beynəl xalğ məhkəməon vasitə sionist rejimi canqi cinoyəton təğib və cəzo hıkmon sadir bey tələbış karde.

Xəbə ome co qılə fərmondə Xaled Məoz Fərac həm şəhidon cəmədə be.

Sionist rejimi təcavuzon Ğəzzə məntəğədə ijən dəvom kardedə; Fələstin işğaliyə sərzəminonədə həm 7 nəfər Fələstinıj dastqir bıən.

Sionist rejimi tojə dıvrə cinoyəton Livani Hezbullah, islamiyə həmkari təşkilat, Yəməni Ənsarullah və məntəğə muxtəlif muğavimət qrupon tərəfo məhkum bıə; və hol ım ki dınyo bəşər həxon mudafiəkə təşkilaton iyən bəzi ərəbə sazişkarə kişvəron həmçınan sukut kardəşone.

Əmmo Fələstin muğavimət təşkilaton həm bekon bin və bə sionist rejimi cinoyəton reaksiya nışo doe çərçivədə detos bə ısət 200 qıləku vey rəket bə sionist ıştə məntəğəon ğandəşone; ısət Fələstin işğaliyə sərzəminonədə foğəladə vəziyət elan bıə; xəbəon çandə sioniston zəxmin beyku hikayət karddə.

Rəfəhədə həm Həmas təşkilati hərbi şobə bə sionist hərbion baza de rəketi həmləş karde.

Ğəzzə tanqə ətrofədə həmmuğavimət ğıvvon bə sionist rejimi qıləy zerehinə maşin həmlə kardışone Həmas rəsmən elanış karde ki detosə sionist rejimi təcavuzi dəvom peydo karde faxti Telaviv muğavimət ğıvvon hədəf siyahiədəy.

komment