noy 22, 2019 21:45 Asia/Tehran
  • Fələstini barədə Amerkə siyasəton beynəl xalğ ğanuni poymoləkəy.

İroni xarıci vəzarətxonə rəsmən Fələstin milləti həx huğuği barədə Amerkə xarıci vəzarətxonə tojə siyasəton beynəl xalğ ğanuni poymoləkə nımunə bə hisobış varde iyən jıqonə be ğanunə hərəkəton vədə dınyo təşkilaton moğeiyət qəte tələbış karde.

Amerkə xarıci vəzir Mayk Pompeo tojədən elanış kardə be ki Trampi nəzəku Fələstin işğaliyə əraziədə İsraili sioniston kə soxtə ğeyri ğanuni ni.

Amerkə dıvləti jıqo moğeiyət qəte muxtəlif islamiyə kişvəron muxalifəti bois bıə.

Malaziya rəsmən Fələstin işğal bıə əraziədə harcurnə sionistə ənıştə qədə şəhron icod karde məhkumış ka.

Pakistani xarıci vəzarətxonə həm Fələstinədə sioniston tojə şəhr soxtə məhkum kardışe.

Tırkiyə parament nımoyəndə Həsən Toran çı Tırkiyə hakimə partiya məşhorə uzv həm Fələstin işğaliyə sərzəminonədə tojə sionist ənıştə qədə şəhron icod kardeku Amerkə himoyədorəti beynəl xalğ ğanuni poymoləkə nımunə bə hisobış varde.

Yardaniya xarıci vəzir həm rəsmən sionist rejimi tojə siyasətonış anti Fələstin milləti işğalçiyə hərəkəton tojə dıvrə cinoyət bə hisobış varde.

təğ

komment