noy 25, 2019 14:00 Asia/Tehran
  • Fələstinədə ğəzəbi ruj.

Amerkə tərəfo Fələstin işğaliyə sərzəminədə sionist rejimi kə soxte manəon peqəte iyən ım rejimi işğal siyasəton dəvom peydo kardeku Vaşinqtoni himoyəon bois bıə ki Fələstin ozodə əbaxşə təşkilat iruji bənə ğəzəbi ruj elan bıkə.

Amerkə xarıci vəzir Mayk Pompeo dəvardə haftə elanış kardə be ki Fələstin əraziədə sionist rejimi kə soxtə beynəl xalğ ğanuni ləğvəkə ni.

Isət bə ım ğəroli etıraz karde xoto maştə yolə aksiyaon Fələstin əraziədə bərpo bəbe.

Amerkə ım ğərol detos bə ısət Fələstin muğavimətiyə təşkilaton iyən bəzi kişvəron tərəfo məhkum bıə.

Həmas rəsmən  elanış karde ki Fələstin millət bə məçidul-Əğsa iyən muğəddəsə vırəonku mudafiə dəvom bədoy.

Həmas çı sionist rejimi tojə ğəroliyən səy-cəhdon be foydə iyən məğlub bənin bə hisobış varde.

Xəbə ome ki Fələstin Muxtar təşkilati rəis Məhmud Əbbasi muavin həm tojədən bə sionist rejimi cinoyəton şiddəti əlovə bey xoto de ım rejim həmmə muğaviləon ləğv bey tələbış karde.

Imruj həm xəbə ome ki sionist rejimi hərbion bə şoqirdon həmlə karde cərəyonədə çandə Fələstinıjə tələbəon zəxmin bıən.

 

təğ

komment